Kallelse till extrastämma 24/5

KALLELSE TILL EXTRA FÖRENINGSSTÄMMA

BRF Generatorn kallar samtliga medlemmar till Extra föreningsstämma

Datum: 2018-05- 24 kl 18.00
Plats: Tre krokars gata 13, vid Scoutlokalen på baksidan

Förslag på Dagordning
1. Öppnande av stämman
2. Godkännande av dagordning för stämman
3. Val av stämmoordförande
4. Val av sekreterare för stämman
5. Val av två justerare tillika rösträknare
6. Fråga om stämman blivit stadgeenligt utlyst
7. Fastställande av röstlängd
8. Närvarorätt
9. Beslut två gällande byte stadgar för föreningen
10. Mötet avslutas

Välkommen!

Nya stadgar för BRF Generatorn

Styrelsen