Författararkiv: generatorn

OVK-besiktning

OVK-besiktning

(Obligatorisk Ventilations Kontroll) kommer att utföras från mitten av maj månad 2018.
Detta är ett obligatoriskt krav från Ludvika Kommun, vilket innebär att Ludvika Sotarn som
kommer att utföra arbetet måste få tillträde till alla lägenheter. Ludvika Sotarn kommer att
meddelande när det är aktuellt för Er port då de blir Er kontaktperson. Samtidigt som
besiktningen sker kommer de även att rensa ventilationskanalerna.

Styrelsen

Kallelse till extrastämma 24/5

KALLELSE TILL EXTRA FÖRENINGSSTÄMMA

BRF Generatorn kallar samtliga medlemmar till Extra föreningsstämma

Datum: 2018-05- 24 kl 18.00
Plats: Tre krokars gata 13, vid Scoutlokalen på baksidan

Förslag på Dagordning
1. Öppnande av stämman
2. Godkännande av dagordning för stämman
3. Val av stämmoordförande
4. Val av sekreterare för stämman
5. Val av två justerare tillika rösträknare
6. Fråga om stämman blivit stadgeenligt utlyst
7. Fastställande av röstlängd
8. Närvarorätt
9. Beslut två gällande byte stadgar för föreningen
10. Mötet avslutas

Välkommen!

Nya stadgar för BRF Generatorn

Styrelsen

Ordinarie föreningsstämma utförd

Ordinarie föreningsstämma hölls den 15/4.

Där genomfördes den första av två omröstningar gällande uppdatering av stadgar, stämman röstade då för de nya föreslagna stadgarna.
En extra stämma kommer kallas inom kort för att hålla den avgörande röstningen, och därefter kommer dessa lämnas till bolagsverket för registrering.

Nya stadgar för BRF Generatorn

Med vänlig hälsning
Styrelsen